Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa - "Bezpieczny Cieszyn" na lata 2005 - 2009

Uchwała Nr  XXXVI/369/05
|n|Rady Miejskiej Cieszyna
|n|z dnia 28 kwietnia 2005r

|n|
|n|    w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa - “Bezpieczny Cieszyn”.
|n|
|n|
|n|    Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
|n|(Dz. U. z 2001r nr 142, poz 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna postanawia:
|n|

|n|§ 1
|n|
|n|Uchwalić Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa - “Bezpieczny Cieszyn” na  lata 2005 – 2009, stanowiący załącznik do uchwały.
|n|
|n|§ 2
|n| 
|n|Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.
|n|
|n|§ 3

|n|
|n|Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|n|
|n|
|n|
|n|Przewodniczący Rady Miejskiej
|n|Wojciech Brachaczek
|n|
|n|

|n|
Załącznik do uchwały:
|n|
|n|
|n|
Program Poprawy Bezpieczeństwa - “Bezpieczny Cieszyn” na lata 2005 - 2009
|n|
|n|
|n|I. Główne cele.
|n|
|n|
1.Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
|n|2.Stworzenie miejskiego systemu monitorowania, planowania i koordynowania działań
|n|   w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
|n|3.Zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
|n|   szczegółowych.
|n|4.Zapewnienie społecznego poparcia i udziału mieszkańców w programie
|n|
|n|II. Kierunki działań.

|n|
|n|1. Prowadzenie działań prewencyjno-wychowawczych i edukacyjnych
|n|    skierowanych do mieszkańców, szczególnie do dzieci i młodzieży.
|n|2. Prowadzenie skutecznych działań restrykcyjno-represyjnych,
|n|    zmierzających do ograniczenia lub eliminacji najbardziej uciążliwych
|n|    zagrożeń.
|n|3. Poprawa sprawności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
|n|    mieszkańców i porządek publiczny.
|n|4. Określenie struktury programu, obszarów działania, wykonawców oraz
|n|    sposobu realizacji zadań w przyjętych obszarach działania.
|n|5. Planowanie i rozliczanie wydatków na poszczególne przedsięwzięcia
|n|    i zadania szczegółowe oraz sporządzanie niezbędnych sprawozdań.
|n|6. Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację
|n|    programu.
|n|
|n| III. Struktura programu.
|n|
|n|1. Poziom programowy.
|n|    Rada Programowa - ciało opiniotwórcze i doradcze, powołane przez
|n|    Burmistrza Miasta w wyniku zaproszenia do współpracy, w skład której wchodzą:

|n|
|n|
a/   Burmistrz Miasta,
|n|b/   Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Patologii Społecznej
|n|      Rady Miejskiej,
|n|c/   Specjalista d/s prewencji kryminalnej i kontaktów ze społeczeństwem
|n|      w Komendzie Powiatowej Policji,
|n|d/   przedstawiciele Sądu i Prokuratury,
|n|e/   przedstawiciel Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
|n|f/    Pełnomocnik Burmistrza d/s rozwiązywania problemów patologii
|n|      społecznych,
|n|g/   osobistości życia publicznego i społecznego.
|n|
|n|
Do zadań Rady Programowej należy: wskazywanie zagrożeń, wytyczanie kierunków
|n|działania oraz ocena funkcjonowania programu.

|n|2. Poziom organizacyjno-zarządzający:
|n|  
|n|
a/   Burmistrz Miasta,
|n|b/   Pełnomocnik Burmistrza d/s rozwiązywania problemów patologii   
|n|      społecznych,
|n|c/   Zespół konsultacyjny (naczelnicy wydziałów, kierownicy jednostek
|n|      zaproszeni do prac nad planowanymi przedsięwzięciami
|n|  &n d/   Zespół merytoryczny (osoby wyznaczone do realizacji zadań
|n|      szczegółowych).
|n|
|n|
Do Zadań Pełnomocnika Burmistrza Miasta d/s rozwiązywania problemów patologii społecznych należy:
|n|
|n|a/   
reprezentowanie Burmistrza Miasta w sprawach związanych z 
|n|       bezpieczeństwem, porządkiem publicznym oraz patologiami społecznymi,
|n|b/    nadzór i koordynacja działań związanych z realizacją miejskiego programu
|n|       poprawy bezpieczeństwa,
|n|c/    prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji w/w programu,
|n|       przygotowywanie propozycji planów finansowych na poszczególne lata
|n|       i ich realizacja,
|n|d/    prowadzenie ścisłej współpracy ze specjalistą d/s prewencji kryminalnej
|n|       i kontaktu ze społeczeństwem w Komendzie Powiatowej Policji oraz innymi
|n|       podmiotami, wykonującymi na terenie miasta zadania związane z 
|n|       bezpieczeństwem i porządkiem publicznym,
|n|e/    powoływanie doraźnych zespołów konsultacyjnych i merytorycznych,
|n|       niezbędnych do realizacji konkretnych przedsięwzięć oraz nadzorowanie ich
|n|       wykonania.
|n|
|n|3. Poziom realizacyjny:
|n|
|n|a/    Pełnomocnik Burmistrza Miasta d/s rozwiązywania problemów patologii
|n|       społecznych,
|n|b/    zawodowe służby porządkowe i ratunkowe: Policja, Straż Pożarna, Straż
|n|       Graniczna, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe,
|n|c/    jednostki podległe Burmistrzowi Miasta: Miejski Ośrodek Pomocy
|n|       Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej, Miejski Zarząd Dróg, Zakład
|n|       Budynków Miejskich, Cieszyński Ośrodek Kultury “Dom  Narodowy“,
|n|       Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział Edukacji, Wydział Spraw
|n|       Obywatelskich, inne,
|n|d/    jednostki specjalistyczne: Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy
|n|       Inspektor Weterynarii, firmy ubezpieczeniowe, agencje ochrony osób i
|n|       mienia, organizacje społeczne (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Związek
|n|       Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż) oraz inne,
|n|e/   grupy środowiskowe: wspólnoty parafialne, spółdzielnie mieszkaniowe,
|n|      stowarzyszenia, itp.
|n| 
|n| IV Obszary działania.
|n|
|n|
1. Restrykcyjno-represyjny - obejmuje egzekwowanie obowiązujących przepisów
|n|     porządkowych, zmierzające do ograniczenia lub eliminacji najbardziej uciążliwych
|n|     zagrożeń. Realizowany przez jednostki porządkowe: Policja, Straż Miejska,
|n|     Straż Graniczna, Straż Pożarna, Sąd, Prokuratura oraz Powiatowe Inspekcje:
|n|     Sanitarną, Weterynarii, Nadzoru Budowlanego.
|n| 
|n|2. Prewencyjno-wychowawczy - obejmuje przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym,
|n|     w szczególności ukierunkowane na przeciwdziałanie uzależnieniom, przestępczości
|n|     i demoralizacji nieletnich, adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży.
|n|     Realizowany przez: placówki oświatowo-wychowawcze, Miejski Ośrodek
|n|     Pomocy Społecznej, Policję, Straż Miejską, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty,
|n|     w zależności od potrzeb.
|n|
|n|3. Porządkowy - obejmuje przedsięwzięcia poprawiające czystość i porządek w mieście.
|n|     Realizowany przez: Straż Miejską, Miejski Zarząd Dróg, Zakład Gospodarki Komunalnej,
|n|     Wydział Ochrony Środowiska oraz inne podmioty, w zależności od potrzeb.
|n|
|n|4. Komunikacyjny - obejmuje przedsięwzięcia poprawiające stan dróg oraz organizację
|n|    ruchu drogowego w  mieście.
|n|    Realizowany przez: Miejski Zarząd Dróg, Zakład Gospodarki Komunalnej, Policję,
|n|    Straż Miejską oraz inne podmioty, w zależności od potrzeb.
|n| 
|n|5. Zagrożeń kryzysowych - obejmuje przedsięwzięcia zapobiegające powstawaniu
|n|    zagrożeń oraz łagodzące     skutki powstałych klęsk żywiołowych i zagrożeń.
|n|    Realizowany przez Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego.
|n|
|n|6. Promocyjno-informacyjny - obejmuje przedsięwzięcia promujące program oraz informujące   
|n|    o realizowanych zadaniach.
|n|    Realizowany przez Wydział Promocji Urzędu Miejskiego oraz jednostki realizujące
|n|    konkretne zadania.
|n|
|n| V. Formy działania.
|n|
|n|
1. Realizacja zadań w obszarach: restrykcyjno-represyjnym, porządkowym,
|n|    komunikacyjnym, zagrożeń kryzysowych, promocyjno-informacyjnym,
|n|    odbywa się na podstawie własnych planów, analiz i procedur służb
|n|    zainteresowanych.
|n|2. Realizacja zadań w obszarze prewencyjno-wychowawczym odbywa się
|n|    w oparciu o coroczny plan zamierzeń, określający: przedsięwzięcia
|n|    o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym i wychowawczym (akcje,
|n|    programy kierunkowe), organizatorów i terminy, przygotowywany przez
|n|    Pełnomocnika Burmistrza d/s rozwiązywania problemów patologii
|n|    społecznych.
|n|3. Corocznie w kwietniu Pełnomocnik Burmistrza d/s rozwiązywania
|n|    problemów patologii społecznych składa Radzie Miejskiej sprawozdanie
|n|    z realizacji programu.
|n|