Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa - "Bezpieczny Cieszyn" na lata 2010 - 2015

|n|
Program Poprawy Bezpieczeństwa - “Bezpieczny Cieszyn”
|n|
na lata 2010 - 2015
|n|
|n|
|n|
|n|
I. Charakterystyka i główne cele.
|n|
|n|
|n| Program jest kontynuacją działań Gminy Cieszyn z lat ubiegłych w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Ma on charakter ciągły, otwarty i ramowy, tzn. przewiduje działania długofalowe, wskazuje główne cele, kierunki i obszary działania oraz wskazuje podmioty zaangażowane w ich realizację. Każda nowa  i zaakceptowana inicjatywa może poszerzać jego zakres. Program zakłada partnerskie współdziałanie samorządu gminnego z administracją rządową, służbami i instytucjami ustawowo zobowiązanymi do zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami realizującymi zadania w zakresie patologii społeczych oraz mieszkańcami, ukierunkowane na ograniczenie zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i wzmagają poczucie zagrożenia.
|n|Główne cele i założenia niniejszego programu są kontynuacją działań z lat ubiegłych i efektem ewaluacji rezultatów uzyskanych w poprzednich programach. Po analizie  przyjęto, iż w latach 2010 - 2015 głównymi celami przedmiotowego programu będą:
|n|1. Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu
|n|    zamieszkania,
|n|2. Przeciwdziałanie patologiom i niedostosowaniu społecznemu oraz ograniczenie
|n|    przestępczości nieletnich,
|n|3. Stworzenie miejskiego systemu monitorowania, planowania i koordynowania
|n|    działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
|n|4. Poprawa standardów pracy służb porządkowych oraz warunków obsługi petentów.
|n|5. Edukacja i informowanie społeczności lokalnej w zakresie bezpieczeństwa I
|n|    porządku prawnego,
|n|6. Zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań szczegółowych,
|n|7. Zapewnienie społecznego poparcia i udziału mieszkańców w programie.
|n|
|n|
|n|
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           II. Kierunki i obszary działania Programu.
|n|
|n|
|n| Głównym celem programu jest poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na terenie Cieszyna, a jednym ze sposobów osiągnięcia tak zdefiniowanego celu jest eliminowanie lub ograniczanie przestępczości oraz przeciwdziałanie patologiom i niedostosowaniu społecznemu.
|n|Dlatego przyjęto następujące kierunki działań:
|n|1. Ograniczanie lub eliminacja najbardziej uciążliwych zagrożeń: rozboje, włamania,
|n|    przestępczość nieletnich, drobne kradzieże, uszkodzenia mienia, wypadki i kolizje
|n|    drogowe.
|n|2. Prowadzenie działań prewencyjno-wychowawczych i edukacyjnych skierowanych do
|n|    mieszkańców, szczególnie do dzieci i młodzieży.
|n|3. Poprawa sprawności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
|n|    mieszkańców i porządek publiczny oraz warunków ich pracy i obsługi petentów.
|n|4. Określenie obszarów działania, wykonawców oraz sposobu realizacji zadań w
|n|    przyjętych obszarach działania.
|n|5. Planowanie i rozliczanie wydatków na poszczególne przedsięwzięcia i zadania
|n|    szczegółowe oraz sporządzanie niezbędnych sprawozdań.
|n|6. Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację programu.
|n|
|n|
|n|
|n|
III. Obszary działania.
|n|
|n|
|n| 1. Restrykcyjno-represyjny - obejmuje egzekwowanie obowiązujących przepisów porządkowych, zmierzające do ograniczenia lub eliminacji najbardziej uciążliwych zagrożeń.
|n|Realizowany przez jednostki porządkowe: Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Sąd, Prokuratura oraz Powiatowe Inspekcje: Sanitarną, Weterynarii, Nadzoru Budowlanego.
|n| 
|n|2. Prewencyjno-wychowawczy - obejmuje przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym, w szczególności ukierunkowane na przeciwdziałanie uzależnieniom, przestępczości i demoralizacji nieletnich, adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży.
|n|Realizowany przez: placówki oświatowo-wychowawcze, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policję, Straż Miejską, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, w zależności od potrzeb.
|n|
|n|3. Porządkowy - obejmuje przedsięwzięcia poprawiające czystość i porządek w mieście.
|n|Realizowany przez: Straż Miejską, Miejski Zarząd Dróg, Zakład Gospodarki Komunalnej, Wydział Ochrony Środowiska oraz inne podmioty, w zależności od potrzeb.
|n|
|n|4. Komunikacyjny - obejmuje przedsięwzięcia poprawiające stan dróg oraz organizację ruchu drogowego w mieście.
|n|Realizowany przez: Miejski Zarząd Dróg, Zakład Gospodarki Komunalnej, Policję, Straż Miejską oraz inne podmioty, w zależności od potrzeb.
|n| 
|n|5. Zagrożeń kryzysowych - obejmuje przedsięwzięcia zapobiegające powstawaniu zagrożeń oraz łagodzące skutki powstałych klęsk żywiołowych i zagrożeń.
|n|Realizowany przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego.
|n|
|n|6. Promocyjno-informacyjny - obejmuje przedsięwzięcia promujące program oraz informujące o realizowanych zadaniach.
|n|Realizowany przez Wydział Promocji Urzędu Miejskiego oraz jednostki realizujące konkretne zadania.
|n|
|n|
|n|
|n|
IV. Obszary działania.
|n|
|n|
|n| 1. Realizacja zadań w obszarach: restrykcyjno-represyjnym, porządkowym,
|n|    komunikacyjnym, zagrożeń kryzysowych, promocyjno-informacyjnym, odbywa się na
|n|    podstawie własnych planów, analiz i procedur służb zainteresowanych.
|n|2. Realizacja zadań w obszarze prewencyjno-wychowawczym odbywa się w oparciu o
|n|    coroczny plan zamierzeń, określający: przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym,
|n|    edukacyjnym i wychowawczym (akcje, programy kierunkowe), organizatorów i terminy,
|n|    przygotowywany przez koordynatora programu.
|n|3. Koordynator programu przygotowuje Burmistrzowi Miasta roczne sprawozdanie z
|n|    realizacji programu, które składane będzie Radzie Miejskiej na sesji marcowej.
|n|
|n|
|n|
|n|
V.  Podmioty przewidziane do realizacji Programu .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
|n|
|n| 1. Poziom programowo-organizacyjny:
|n|    Burmistrz Miasta -  odpowiedzialny za wytyczanie kierunków działania (w oparciu o
|n|    informacje i wnioski komisji Rady Miejskiej, służb porządkowych oraz innych
|n|    podmiotów), powołanie koordynatora programu oraz całościowe wykonanie założeń
|n|    programu.
|n|2. Poziom realizacyjny:    
|n|a/ Koordynator programu, wyznaczony przez Burmistrza Miasta,
|n|b/ Specjalista d/s prewencji kryminalnej i kontaktów ze społeczeństwem w Komendzie
|n|    Powiatowej Policji,
|n|c/ zawodowe służby porządkowe i ratunkowe: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Straż
|n|    Graniczna, Pogotowie Ratunkowe,
|n|c/ jednostki realizujące zadania związane z utrzymaniem porządku publicznego oraz
|n|    ograniczeniem  patologii społecznych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
|n|d/ podmioty specjalistyczne, ustawowo zobowiązane do zapewniania bezpieczeństwa i
|n|    porządku publicznego: Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Inspektor Weterynarii,
|n|    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, firmy ubezpieczeniowe, agencje ochrony
|n|    osób i mienia, itp,
|n|e/ organizacje społeczne (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Związek Harcerstwa Polskiego i
|n|    inne), grupy środowiskowe (wspólnoty parafialne, spółdzielnie mieszkaniowe),
|n|    stowarzyszenia, itp.                                                                                                                                                                                     
|n|Do zadań koordynatora programu należy:
|n|a/ reprezentowanie Burmistrza Miasta w sprawach związanych z  bezpieczeństwem,
|n|    porządkiem publicznym,
|n|b/ nadzór i koordynacja działań związanych z realizacją Gminnego Programu Poprawy
|n|    Bezpieczeństwa - “Bezpieczny Cieszyn”,
|n|c/ prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji w/w programu, przygotowywanie
|n|    propozycji planów finansowych na poszczególne lata i ich realizacja,
|n|d/ prowadzenie ścisłej współpracy ze specjalistą d/s prewencji kryminalnej i kontaktu ze
|n|    społeczeństwem w Komendzie Powiatowej Policji oraz innymi podmiotami,
|n|    wykonującymi na terenie miasta zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem
|n|    publicznym,
|n| e/ powoływanie doraźnych zespołów konsultacyjnych i merytorycznych, niezbędnych do
|n|    realizacji konkretnych przedsięwzięć oraz nadzorowanie ich wykonania.
|n|
|n|
|n|
|n|
VI. Zasady finansowania działań.
|n|
|n|
|n| Całość przedsięwzięć realizowanych w ramach programu finansowana będzie z środków
|n|pochodzących z:
|n|1/ budżetu miasta Cieszyna,
|n|2/ budżetów innych podmiotów współdziałających,
|n|3/ dofinansowania z „programów pomocowych”.
|n|Koszty realizacji poszczególnych zadań to również wkład wniesiony przez wykonawców w realizację programu poprawy bezpieczeństwa, poprzez udostępnienie ich zasobów (środków osobowych, finansowych, rzeczowych i organizacyjnych).
|n|
|n|
|n|
|n|
VII. Ocena realizacji Programu.
|n|
|n|
|n| Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa – „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2010 – 2015
|n|podlegać będzie ocenie stopnia jego realizacji poprzez:
|n|1/ bieżącą analizę informacji o realizacji przedsięwzięcia (osiągnięcie celu, ilość
|n|   uczestników, wnioski uzasadniające kontynuację przedsięwzięcia w latach następnych),
|n|   składanych koordynatorowi programu przez realizatorów w terminie jednego miesiąca od
|n|   zakończenia przedsięwzięcia,
|n|2/ analizę sprawozdania rocznego, podsumowującego realizację programu (zawierającego
|n|   informacje w jakim wymiarze cele przedsięwzięć zostały osiągnięte, wnioski
|n|   uzasadniające kontynuację działań w poszczególnych obszarach, zagrożenia i punkty
|n|   krytyczne uniemożliwiające realizację zadań oraz propozycję ich eliminacji),
|n|   przygotowanego Burmistrzowi Miasta przez koordynatora programu,
|n|3/ analizę przedłożonego Radzie Miejskiej na sesji marcowej sprawozdania z realizacji
|n|   programu przez Burmistrza Miasta.
|n|Informacje i sprawozdania z realizacji programu mają posłużyć do wskazania słabych
|n|i mocnych stron programu oraz ewentualnego wytyczenia nowych celów, kierunków i obszarów działania lub zaniechania kontynuacji dotychczasowych.