Historia Straży Miejskiej w Cieszynie

 

Historia Straży Miejskiej w Cieszynie

 

          Pierwsi strażnicy miejscy pojawili się na ulicach Cieszyna w czerwcu 1991 r. Założycielem nowej formacji porządkowej był ówczesny burmistrz miasta dr Jan Olbrycht, który 25 kwietnia 1991 r. wydał zarządzenie nr 2, w sprawie utworzenia z dniem 15 maja 1991 r. Straży Miejskiej w Cieszynie. Zarządzenie zawierało również Statut Straży Miejskiej, określający: strukturę organizacyjną, zakres zadań, uzbrojenie, umundurowanie, dystynkcje oraz obowiązki i uprawnienia strażników. Siedzibę straży wyznaczono w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego przy ul. Kochanowskiego 14. Na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie został powołany mgr Piotr Dylong, który pełnił tę funkcję do lipca 1992 r. W lipcu 1992 r. nastąpiła zmiana na stanowisku komendanta, w wyniku której nowym został Pan Andrzej Rzepka. W czasie sprawowania przez niego kierownictwa nad Strażą, co trwało do końca lipca 1996 r., utworzone zostało stanowisko zastępcy komendanta straży miejskiej, na które powołano Pana Henryka Walczysko. Trzecim komendantem, od sierpnia 1996 r., został mgr Kazimierz Płusa, który objął tę funkcję w wyniku wygranego konkursu i sprawował ją do końca października 2019 r. W 1997 r. dokonał on zmiany na stanowisku zastępcy komendanta, na które wyznaczył Pana Janusza Sikorę. Obecnym komendantem jest mgr Jacek Bąk, który sprawuje tę funkcję od stycznia 2020 r.

Początkowo Straż Miejska funkcjonowała na zasadach wydziału Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Strażnicy pracowali od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00, a ich podstawowym zadaniem, zgodnie z ustawą o Policji, było wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych na terenie miasta. Byli umundurowani oraz wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego: broń palną gazową, pałki służbowe, kajdanki. Wkrótce okazało się, że obowiązująca wówczas regulacja prawna jest niewystarczająca i zaczęło dochodzić do wielu problemów. W konsekwencji doprowadziło to do powstawania wielu negatywnych opinii dotyczących funkcjonowania Straży. Między innymi nikt nie wiedział jakie działania strażnicy miejscy mają prawo podejmować, a mieszkańcy utożsamiali ich jedynie z blokadami zakładanymi na koła pojazdów. Taki stan istniał do 29 sierpnia 1997 r., w tym dniu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o strażach gminnych, w której w miarę precyzyjnie określił: cel powołania straży – ochrona porządku publicznego na terenie gminy oraz zasady ich funkcjonowania – zadania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność strażników.

Ustawa spowodowała, że od 1 stycznia 1998 r. Straż Miejska w Cieszynie została przekształcona w jednostkę budżetową miasta i w takiej formie funkcjonuje obecnie. Obok form organizacyjnych i przepisów regulujących funkcjonowanie straży zmieniała się liczba strażników oraz ich rola, wpływ na porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Zmienił się wygląd strażników – umundurowanie i wyposażenie straży miejskich w całym kraju zostało ujednolicone.

Pod koniec 1991 r. w Straży pracowało 12 strażników. W następnych latach liczba strażników wzrosła do 26 w 1996 r. Obecnie w Straży Miejskiej w Cieszynie pracuje 31 osób (w tym 7 osób nie będących strażnikami). Strażnicy pracują całodobowo, z zasady sześć dni w tygodniu. Jeżeli zaistnieje potrzeba pracują również w niedziele i święta. Wykonując swoje zadania podejmują oni kilka tysięcy interwencji rocznie w różnych obszarach, przy czym blokady stanowią znikomą część tych zadań. Podejmowane przez strażników interwencje obejmują: egzekwowanie prawa karnego (szczególnie wykroczeń), ustaw o charakterze porządkowym, prawa miejscowego, jak również udzielanie pomocy osobom fizycznym i instytucjom. Cieszyńska Straż Miejska uczestniczy również w przedsięwzięciach o charakterze profilaktycznym, skierowanych głównie do dzieci i młodzieży szkolnej.

Przy wykonywaniu czynności służbowych strażnicy współpracują z wieloma podmiotami, między innymi z: Policją, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Miejskim Zarządem Dróg, Pogotowiem Ratunkowym, Urzędem Miejskim, Zakładem Gospodarki Komunalnej, Starostwem Powiatowym, Terenową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowymi Inspektorami: Weterynarii oraz Nadzoru Budowlanego, szkołami, radami osiedlowymi mieszkańców.

Działalność Straży Miejskiej w Cieszynie przyczynia się w znacznym stopniu do poprawy porządku publicznego na terenie miasta, czego efektem jest: wykrycie i pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców wielu wykroczeń, ograniczenie nielegalnego handlu, ograniczenie powstawania dzikich wysypisk śmieci, poprawa stanu sanitarnego i czystości nieruchomości publicznych i prywatnych, bezpieczny przebieg imprez publicznych oraz rozwiązanie wielu innych problemów zgłaszanych przez mieszkańców.