Historia Straży Miejskiej w Cieszynie

Historia Straży Miejskiej w Cieszynie

|n|


|n|

|n|
           Pierwsi strażnicy miejscy pojawili się na ulicach Cieszyna w czerwcu 1991r. Założycielem nowej formacji porządkowej był ówczesny burmistrz miasta dr Jan Olbrycht, który 25 kwietnia 1991r wydał zarządzenie nr 2, w sprawie utworzenia z dniem 15 maja 1991r Straży Miejskiej w Cieszynie. Zarządzenie zawierało również Statut Straży Miejskiej, określający: strukturę organizacyjną, zakres zadań, uzbrojenie, umundurowanie, dystynkcje oraz obowiązki i uprawnienia strażników. Siedzibę straży wyznaczono w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego przy ul. Kochanowskiego 14. Na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie został powołany mgr Piotr Dylong, który pełnił tę funkcję do lipca 1992r.
|n|W lipcu 1992r nastąpiła zmiana na stanowisku komendanta, w wyniku której nowym został Pan Andrzej Rzepka. W czasie sprawowania przez niego kierownictwa nad Strażą, co trwało do końca lipca 1996r, utworzone zostało stanowisko zastępcy komendanta straży miejskiej, na które powołano Pana Henryka Walczysko.

|n|Trzecim komendantem, od sierpnia 1996 roku, został mgr Kazimierz Płusa, który objął tę funkcję w wyniku wygranego konkursu i sprawuje ją w dalszym ciągu.
W 1997r dokonał on zmiany na stanowisku zastępcy komendanta, na które  wyznaczył Pana Janusza Sikorę.
|n|Początkowo Straż Miejska funkcjonowała na zasadach wydziału Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Strażnicy pracowali od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00, a ich podstawowym zadaniem, zgodnie z ustawą o Policji, było wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych na terenie miasta. Byli umundurowani oraz wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego: broń palną gazową, pałki służbowe, kajdanki.
Wkrótce okazało się, że obowiązująca wówczas regulacja prawna jest niewystarczająca i zaczęło dochodzić do wielu problemów. W  konsekwencji doprowadziło to do powstawania wielu negatywnych opinii dotyczących funkcjonowania Straży. Między innymi nikt nie wiedział jakie działania  strażnicy miejscy mają prawo podejmować, a mieszkańcy utożsamiali ich jedynie z blokadami zakładanymi na koła pojazdów.  Taki stan istniał do 29 sierpnia 1997r. W tym dniu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o strażach gminnych, w której w miarę precyzyjnie określił: cel powołania straży – ochrona porządku publicznego na terenie gminy oraz zasady ich funkcjonowania - zadania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność strażników.
|n|

Ustawa spowodowała, że od 1 stycznia 1998r Straż Miejska w Cieszynie została przekształcona w jednostkę budżetową miasta i w takiej formie funkcjonuje obecnie. Obok form organizacyjnych i przepisów regulujących funkcjonowanie straży zmieniała się liczba strażników oraz ich rola i wpływ na porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Zmienił się wygląd strażników - umundurowanie i wyposażenie straży miejskich w całym kraju zostało ujednolicone.

|n|

Pod koniec 1991r w Straży pracowało 12 strażników. W następnych latach liczba strażników wzrosła do 26 w 1996r. Obecnie w Straży Miejskiej w Cieszynie pracuje 28 osób (w tym dwie osoby nie będące strażnikami). Strażnicy pracują całodobowo, z zasady sześć dni w tygodniu. Jeżeli zaistnieje potrzeba pracują również w niedziele i święta. Wykonując swoje zadania podejmują oni kilka tysięcy interwencji rocznie w różnych obszarach, przy czym blokady stanowią znikomą część tych zadań. Podejmowane przez strażników interwencje obejmują: egzekwowanie prawa karnego (szczególnie wykroczeń), ustaw o charakterze porządkowym, prawa miejscowego, jak również udzielanie pomocy osobom fizycznym i instytucjom. Cieszyńska Straż Miejska uczestniczy również w przedsięwzięciach o charakterze profilaktycznym, skierowanych głównie do dzieci i młodzieży szkolnej.

|n|

Przy wykonywaniu czynności służbowych strażnicy współpracują z wieloma podmiotami, między innymi z: Policją, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Miejskim Zarządem Dróg, Pogotowiem Ratunkowym, Urzędem Miejskim, Zakładem Gospodarki Komunalnej, Starostwem  Powiatowym, Terenową  Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Miejskim  Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowymi Inspektorami: Weterynarii oraz Nadzoru Budowlanego, szkołami, radami osiedlowymi mieszkańców.

|n|

Działalność Straży Miejskiej w Cieszynie przyczynia się w znacznym stopniu do  poprawy porządku publicznego na terenie miasta, czego efektem jest: wykrycie i  pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców wielu wykroczeń, ograniczenie nielegalnego handlu, ograniczenie powstawania dzikich wysypisk śmieci, poprawa stanu sanitarnego i czystości nieruchomości publicznych i prywatnych, bezpieczny przebieg imprez publicznych oraz rozwiązanie wielu innych problemów zgłaszanych przez mieszkańców.

|n|

 

|n|


|n| 

|n|


|n|

|n|

      

|n|

                       

|n|

|n|