Odholowany samochód

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ODZYSKAĆ ODHOLOWANY SAMOCHÓD?

(gdzie się zgłosić, jakie opłaty uiścić, kiedy można odebrać samochód z parkingu)

Po pierwsze:

 • gdy zniknął samochód z drogi, właściciel powinien zadzwonić pod nr 997 i sprawdzić czy samochód został usunięty z drogi lub skradziony. Jeżeli został usunięty uzyska informację przez kogo i na jaki parking został usunięty.

 • może się zdarzyć, że właściciel sam nie zauważy faktu usunięcia pojazdu, wtedy otrzyma stosowne powiadomienie od podmiotu wydającego dyspozycję usunięcia pojazdu (w trybie określonym w art. 130a ust.1-3 ustawy Prawo o ruchu drogowym) lub od właściwego organu gminy (w przypadku usunięcia pojazdu z drogi w trybie określonym w art. 50a ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz o skutkach nieodebrania pojazdu w terminie określonym  w art. 130a i art.50a w/w ustawy

Po drugie:

 • podstawę do odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego stanowi zezwolenie, które wydaje:

  1. organ gminy (z upoważnienia Burmistrza Straż Miejska) – w przypadku usunięcia pojazdu w trybie określonym w art. 50a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym,

  2. podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu – w przypadku usunięcia pojazdu w trybie określonym w art. 130a ust. 1-3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 • warunkiem wydania zezwolenia jest okazanie przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości, dokumentu upoważniającego do używania pojazdu oraz dowodu uiszczenia opłaty za odholowanie i parking strzeżony, a ponadto w przypadku:

  1. pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a pkt.2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (brak ubezpieczenia OC), dowodu opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

  2. usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt. 3 ustawy (przekroczenie dopuszczalnej masy/wymiaru) – zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 • pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz wskazany w dowodzie rejestracyjnym pojazdu),

 • w przypadku (stwierdzenia) popełnienia przez kierowcę wykroczenia zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające w sprawie

Po trzecie:

 • w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu na wezwanie gminy w terminie określonym w art. 50a ust.2 (6 miesięcy od dnia usunięcia), pojazd uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się i przechodzi na własność gminy z mocy ustawy,

 • w przypadku nie odebrania pojazdu z parkingu w terminie określonym w art. 130a ust.10 (3 miesiące od dnia usunięcia), Starosta występuje do Sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu.