Opłacanie mandatów karnych

 

 

OPŁACENIE MANDATU KARNEGO

Oto kilka informacji istotnych w takim przypadku:                     

  1. Masz prawo nie zgodzić się z oceną okoliczności popełnienia wykroczenia z funkcjonariuszem Straży Miejskiej. W takim przypadku korzystając z art. 97 §2 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenie MOŻESZ ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA MANDATU. Wtedy funkcjonariusz sporządzi stosowną dokumentację z wnioskiem o ukaranie do Sądu Rejonowego (art. 99 kpw). Potem odbędzie się rozprawa przed sądem, który oceni rację obu stron i wyda niezawisły i bezstronny wyrok. Trzeba się jednak w takim przypadku liczyć z tym, iż w razie uznania Twojej winy oprócz kary grzywny będziesz musiał pokryć także koszty postępowania sądowego.

  2. Mandat karny kredytowany staje się PRAWOMOCNY z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego (art. 98 §3 kpw). Mandat karny gotówkowy staje się PRAWOMOCNY z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył. (art. 98 §2 kpw). Mandat karny zaoczny staje się PRAWOMOCNY z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu i terminie (art. 98 §5 kpw).

  3. Jeśli po UPRAWOMOCNIENIU się mandatu uznasz, że nie zgadzasz się z nałożoną na Ciebie karą, bądź w trakcie analizy okoliczności popełnienia czynu, za który zostałeś ukarany stwierdzisz iż nie złamałeś prawa możesz w przeciągu 7 dni od nałożenia mandatu odwołać się do Sądu Rejonowego. ŻADNA inna instytucja nie jest władna, aby mandat unieważnić, bądź cofnąć (art. 101 §1 i 2 kpw)

  4. Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Grzywna ta stanowi DOCHÓD budżetu państwa, a gdy nałoży ją funkcjonariusz straży miejskiej - stanowi dochód właściwego samorządu (art. 100 kpw).

  5. ŻADEN STRAŻNIK MIEJSKI NIE MA PROWIZJI, BĄDŹ INNEJ PREMIOWEJ FORMY WYNAGRODZENIA ZA NAŁOŻONE PRZEZ SIEBIE MANDATY KARNE!

  6. Grzywna nałożona mandatem karnym kredytowym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 kpw).

  7. Uiszczający grzywnę w urzędzie pocztowym lub w banku MUSI dodatkowo liczyć się z kosztami opłat manipulacyjnych. Nr konta na który możesz wpłacić grzywnę umieszczony jest na odcinku A i B otrzymanego mandatu.

  8. Mandat bez opłat manipulacyjnych możesz zapłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, (wejście od ul. Srebrnej), w poniedziałki w godz. 8 - 16 (przerwa 11 - 11:15), wtorki, środy i czwartki w godz. 8 - 15 (przerwa 11 - 11:15), w piątki w godz. 8 - 13.