Opłacanie mandatów karnych

|n| |n| |n| |n| |n| |n| |n|
|n|

OPŁACENIE MANDATU KARNEGO

|n|
|n|

 
|n|         
Oto kilka informacji istotnych w takim przypadku:                                

|n|    
|n|
|n|
  |n|
 1. |n|

  Masz prawo nie zgodzić się z oceną okoliczności popełnienia wykroczenia z funkcjonariuszem Straży Miejskiej. W takim przypadku korzystając z art. 97 §2 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenie MOŻESZ ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA MANDATU. Wtedy funkcjonariusz sporządzi stosowną dokumentację z wnioskiem o ukaranie do Sądu Rejonowego (art. 99 kpw). Potem odbędzie się rozprawa przed sądem, który oceni rację obu stron i wyda niezawisły i bezstronny wyrok. Trzeba się jednak w takim przypadku liczyć z tym, iż w razie uznania Twojej winy oprócz kary grzywny będziesz musiał pokryć także koszty postępowania sądowego.

  |n|
 2. |n|
  |n|
  |n|
 3. |n|

  Mandat karny kredytowany staje się PRAWOMOCNY z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego (art. 98 §3 kpw). Mandat karny gotówkowy staje się PRAWOMOCNY z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył. (art. 98 §2 kpw). Mandat karny zaoczny staje się PRAWOMOCNY z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu i terminie (art. 98 §5 kpw).

  |n|
 4. |n|
  |n|
  |n|
 5. |n|

  Jeśli po UPRAWOMOCNIENIU się mandatu uznasz, że nie zgadzasz się z nałożoną na Ciebie karą, bądź w trakcie analizy okoliczności popełnienia czynu, za który zostałeś ukarany stwierdzisz iż nie złamałeś prawa możesz w przeciągu 7 dni od nałożenia mandatu odwołać się do Sądu Rejonowego. ŻADNA inna instytucja nie jest władna, aby mandat unieważnić, bądź cofnąć (art. 101 §1 i 2 kpw).

  |n|
 6. |n|
  |n|
  |n|
 7. |n|

  Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Grzywna ta stanowi DOCHÓD budżetu państwa, a gdy nałoży ją funkcjonariusz straży miejskiej - stanowi dochód właściwego samorządu (art. 100 kpw).

  |n|
 8. |n|
  |n|
  |n|
 9. |n|

  ŻADEN STRAŻNIK MIEJSKI NIE MA PROWIZJI, BĄDŹ INNEJ PREMIOWEJ FORMY WYNAGRODZENIA ZA NAŁOŻONE PRZEZ SIEBIE MANDATY KARNE!!!

  |n|
 10. |n|
  |n|
  |n|
 11. |n|

  Grzywna nałożona mandatem karnym kredytowym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 kpw).

  |n|
 12. |n|
  |n|
  |n|
 13. |n|

  Uiszczający grzywnę w urzędzie pocztowym lub w banku MUSI dodatkowo liczyć się z kosztami opłat manipulacyjnych. Nr konta na który możesz wpłacić grzywnę umieszczony jest na odcinku A i B otrzymanego mandatu.

  |n|
 14. |n|
  |n|
  |n|
 15. |n|

  Mandat bez opłat manipulacyjnych możesz zapłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, (wejście od ul. Srebrnej), w poniedziałki w godz. 8 - 16 (przerwa 11 - 11:15), wtorki, środy i czwartki w godz. 8 - 15 (przerwa 11 - 11:15), w piątki w godz. 8 - 13.
  |n|

  |n|
 16. |n|