Podstawowe informacje

 • Historia Straży Miejskiej w Cieszynie

  Pierwsi strażnicy miejscy pojawili się na ulicach Cieszyna w czerwcu 1991 r. Założycielem nowej formacji porządkowej był ówczesny burmistrz miasta dr Jan Olbrycht, który 25 kwietnia 1991 r. wydał zarządzenie nr 2, w sprawie utworzenia z dniem 15 maja 1991 r. Straży Miejskiej w Cieszynie.

 • Podstawy działania

  Straż Miejska w Cieszynie została utworzona do ochrony porządku publicznego na terenie miasta i działa na podstawie następujących przepisów:1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o Strażach Gminnych,2. Zarządzenia nr 2 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 kwietnia 1991r w sprawie Utworzenia Straży Miejskiej w Cieszynie,3. Uchwały nr LVIII/411/97 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 30 grudnia 1997r w sprawie Określenia Formy Rozliczania się z Budżetem Miasta Straży Miejskiej w Cieszynie, 4. Uchwały nr XXXVI/368/05 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 kwietnia 2005r w sprawie Nadania Regulaminu Straży Miejskiej,5. Uchwały nr LI/506/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2006r w sprawie Nadania Statutu Straży Miejskiej w Cieszynie.Strażą Miejską kieruje Komendant, natomiast nadzór nad działalnością Straży sprawuje Burmistrz Miasta. Nadzór nad działalnością w Straży w zakresie 1. wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 12 Ustawy o Strażach Gminnych,2. użycia broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego, 3. ewidencji, o których mowa w art. 9a ust.1 Ustawy, sprawuje Wojewoda przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji, działającego w jego imieniu.Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony i porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

 • Schemat organizacyjny

   

   

  Schemat organizacyjny Komendy Straży Miejskiej w Cieszynie

 • Umundurowanie

  Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminy. Strażnik przy wykonywaniu czynności służbowych jest obowiązany przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację.

 • Dystynkcje

  Strażnik, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w działaniach, doskonali swoje kwalifikacje zawodowe, może uzyskać od Komendanta Straży Miejskiej pochwałę, nagrodę pieniężną, awans, przedstawienie do odznaczenia.

 • Statystyki

   

  Straż Miejska w statystyce

 • Wyposażenie

  Strażnik jest wyposażony w środki przymusu bezpośredniego i może ich używać wobec osób uniemożliwiających wykonanie przez niego zadań określonych w ustawie. Środki przymusu bezpośredniego powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.