Podstawy działania

Straż Miejska w Cieszynie została utworzona do ochrony porządku publicznego na terenie miasta i działa na podstawie następujących przepisów:
1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o Strażach Gminnych,
2. Zarządzenia nr 2 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 kwietnia 1991r w sprawie Utworzenia Straży Miejskiej w Cieszynie,
3. Uchwały nr LVIII/411/97 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 30 grudnia 1997r w sprawie Określenia Formy Rozliczania się z Budżetem Miasta Straży Miejskiej w Cieszynie,
4. Uchwały nr XXXVI/368/05 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 kwietnia 2005r w sprawie Nadania Regulaminu Straży Miejskiej,
5. Uchwały nr LI/506/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2006r w sprawie Nadania Statutu Straży Miejskiej w Cieszynie.

Strażą Miejską kieruje Komendant, natomiast nadzór nad działalnością Straży sprawuje Burmistrz Miasta. Nadzór nad działalnością Straży w zakresie :
1. wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 12 Ustawy o Strażach Gminnych,
2. użycia broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego,
3. ewidencji, o których mowa w art. 9a ust.1 Ustawy, sprawuje Wojewoda przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji, działającego w jego imieniu.
Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony i porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.