REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE I KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W STRAŻY MIEJSKIEJ W CIESZYNIE.

                                      Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2009
                                 Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie
                                   z dnia  29 maja 2009r
 


Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska
urzędnicze w Straży Miejskiej w Cieszynie

§ 1

Postanowienia ogólne.
1. Regulamin ustala procedurę przeprowadzania konkursów na wolne
stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Straży
Miejskiej w Cieszynie.
2. Komendant Straży Miejskiej upowszechnia w Biuletynie Informacji
Publicznej informację o każdym wolnym stanowisku urzędniczym, w tym
kierowniczym, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
Regulaminu. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze jest
otwarty i konkurencyjny.
3. Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze i stanowisko
urzędnicze nastąpi po rozpatrzeniu możliwości rekrutacji wewnętrznej
spośród pracowników zajmujących równorzędne stanowiska oraz
w ramach awansu zawodowego.
4. Decyzję o rozpoczęciu postępowania konkursowego podejmuje
Komendant Straży Miejskiej w oparciu o wniosek o przyjęcie nowego
pracownika sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2
do niniejszego regulaminu.
5. Celem konkursu jest wyłonienie spośród jego uczestników kandydata
spełniającego warunki do zatrudnienia na stanowisku
urzędniczym lub kierowniczym stanowisku urzędniczym.
6. Regulamin dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi.

§ 2 

Komisja konkursowa.
1. Komisję konkursową powołuje Komendant Straży Miejskiej.
2. W skład komisji wchodzą:
a) Komendant Straży Miejskiej - przewodniczący komisji,
b) wnioskujący o zatrudnienie lub osoba przez niego upoważniona,
c) wyznaczony przez Komendanta pracownik pionu administracyjnego -
sekretarz komisji  ekspert z poza pracowników straży, jeżeli
specyfika stanowiska tego wymaga,
d) przedstawiciel związków zawodowych.
3. Przewodniczący przedstawia komisji zgromadzone dokumenty, zarządza głosowanie w razie konieczności rozstrzygania istotnych spraw.
4. Członkowie komisji są zobowiązani do obiektywnej i rzetelnej oceny
każdego kandydata oraz zachowania w tajemnicy informacji zawartych
w dokumentach uczestników konkursu i przebiegu rozmowy
kwalifikacyjnej.
5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne
stanowisko  pracy.

§ 3
Etapy naboru.

|1. Upowszechnienie informacji o wolnym stanowisku wraz z ogłoszeniem
o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
2. Składanie dokumentów.
3. Analiza dokumentów.
4. Rozmowa kwalifikacyjna, poprzedzona testem sprawności fizycznej oraz sprawdzianem pisemnym z wiedzy o samorządzi      pracy strażnika miejskiego.
5. Wybór kandydata.
6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego konkursu na dane stanowisko.
7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu.
8. Ogłoszenie wyników konkursu.

 § 4

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
1. Ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się  w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Cieszynie  http://portal.sm.cieszyn.bip-gov.info.pl/bip  (zakładka tablica ogłoszeń) i na tablicy informacyjnej w Straży Miejskiej,
ul.Limanowskiego 7, oraz zgłasza ofertę pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie.
2. Ogłoszenie o naborze zawiera:
a) nazwę i adres jednostki,
|b) określenie stanowiska urzędniczego,
c) określenie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych związanych ze
stanowiskiem,
d) wskazanie zakresu zadań wynikających z formularza opisu wolnego
stanowiska,
e) wskazanie wymaganych dokumentów i oświadczeń,
f) termin i miejsce składania dokumentów,
3. Kandydaci przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w sekretariacie Straży Miejskiej w Cieszynie,
ul. Limanowskiego 7, pok. 18 w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia w biuletynie i na tablicy informacyjnej.
4. Wzór  ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko stanowi Załącznik Nr 3
do Regulaminu.    

§ 5
Przyjmowanie dokumentów.
1. Po ogłoszeniu następuje przyjmowanie dokumentów kandydatów.

2. Kandydat składa następujące dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) curriculum vitae z opisem dotychczasowego przebiegu pracy
zawodowej,
c) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się
o zatrudnienie, wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
www.um.cieszyn.pl
d) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia potwierdzające
zatrudnienie z roku, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do podjęcia pracy na
określonym stanowisku,
i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni praw publicznych,
j) oświadczenie o nie toczących się postępowaniach dyscyplinarnych,
k) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach w tym znajomość języków obcych.
3. Dokumenty składane przez kandydatów ubiegających się o
zatrudnienie przyjmuje się w formie pisemnej.

§ 6

Analiza dokumentów
1. Celem analizy dokumentów dokonywanej przez komisję konkursową jest porównanie danych zawartych w dokumentach z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
2. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.
 

§ 7
Wybór kandydata

1. Wybór kandydatów na kierownicze stanowiska urzędnicze i
stanowiska urzędnicze (niestrażnicze) zostaje dokonany na podstawie
rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Rozmowę kwalifikacyjną na kierownicze stanowiska urzędnicze
i stanowiska urzędnicze związane z wykonywaniem służby w straży
miejskiej/gminnej (strażnicze) poprzedzają:
a/ test sprawności fizycznej, którego zakres i zasady określa Załącznik
nr 6 do Regulaminu,
b/ sprawdzian pisemny z wiedzy ogólnej o samorządzie oraz pracy strażnika
miejskiego.
3. Kandydaci, którzy uzyskali pozytywne wyniki testów wymienionych
w ust. 2 pkt a i b zostają dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego
kontaktu z kandydatem.
4. Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny kandydata uwzględniając:
a/ wymagania formalne,
b/ predyspozycje osobowościowe,
c/ znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem
straży miejskich/gminnych oraz przepisów dotyczących administracji
samorządowej,
d/ przygotowanie/doświadczenie zawodowe,
f/ wyniki testów,
g/ znajomość języków obcych, umiejętność podstawowej obsługi komputera.
5. Każdy z członków komisji przydziela kandydatom punkty w skali
od 0 do 10.

§ 8
Wybór kandydata, sporządzenie protokołu ogłoszenie wyników rekrutacji

1. Komisja konkursowa wybiera kandydata, który uzyskał największą liczbę mpunktów.
2. Po zakończeniu procedury naboru komisja sporządza protokół według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu.
3. Informację o wynikach naboru zamieszcza się w Biuletynie i na tablicy
informacyjnej Straży Miejskiej na okres trzech miesięcy.
4. Wzór informacji o wynikach naboru stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.
5. Przed podpisaniem umowy o pracę wybranego kandydata na
kierownicze stanowisko urzędnicze i stanowisko urzędnicze związane z
wykonywaniem służby w straży miejskiej kieruje się na badanie
lekarskie i psychologiczne, przeprowadzane zgodnie ze stosownym
rozporządzeniem w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości
przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających
się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych.
6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby ponosi koszty badań
lekarskich, które zostają mu zwrócone po nawiązaniu stosunku pracy.

§ 9

Postanowienia końcowe.
1. Dokumenty kandydata, który został zatrudniony dołącza się do jego akt
osobowych.
2. Dokumenty osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu i
zostały umieszczone w protokole, przechowuje się przez okres dalszych trzech miesięcy, a następnie w przypadku ich nie odebrania, niszczy.
3. Dokumenty kandydatów nie umieszczonych w protokole pozostawia się przez okres trzech miesięcy w referacie organizacyjnym Straży Miejskiej, a następnie w przypadku nie odebrania po upływie tego okresu, niszczy.
4. Dokumenty dotyczące zatrudnienia, złożone bez wszczętej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, pozostawia się bez rozpoznania i w przypadku ich nieodebrania po upływie trzech miesięcy niszczy.

ZAŁĄCZNIK NR 1
                                                                         Cieszyn, dnia ………………………

|n|INFORMACJA O WOLNYCH STANOWISKACH URZĘDNICZYCH
1. Straż Miejska w Cieszynie – 43-400 Cieszyn, ul. Limanowskiego 7
2. Liczba wolnych stanowisk         .....................
3. Nazwy wolnych stanowiska
- ........................................................
- ........................................................
- ........................................................
4. Miejsce wykonywania pracy: Cieszyn, Czeski Cieszyn.
5. Stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów wspólnotowych przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- ...............................................................
- ...............................................................
- ...............................................................

                                                                       ...............................................
                                                                           Komendant Straży Miejskie

ZAŁĄCZNIK NR 2


                                                         WNIOSEK
                          O PRZYJĘCIE NOWEGO PRACOWNIKA
Zwracam się z prośbą o wszczęcie naboru na stanowisko  ……………………………
w …………………………………………………………….

Wakat powstał w przypadku:
a)    urlopu macierzyńskiego pracownika,
b)    urlopu wychowawczego pracownika,
c)    urlopu bezpłatnego pracownika,

d)    przejścia pracownika na emeryturę, rentę,
e)    innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
f)    powstania nowej komórki
g)    zmiany przepisów prawnych, wprowadzenia nowych zadań do realizacji,
h)    innej sytuacji.

|Zakres czynności:

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

                                                                 

                                                                             ………………………………………….

                                                                         podpis naczelnika Wydziału lub osoby
                                                                                               upoważnionej


ZAŁĄCZNIK NR 3

 
         KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W CIESZYNIE

      OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY       
         ………………………………………………………………

1.    Stanowisko pracy:
.............................................................................(pełny etat)
2.    Wymagania niezbędne:
a)    ………………………………………………………………………………..
b)    ………………………………………………………………………………..
c)    ………………………………………………………………………………..
d)    …………………………………………………………………………..........
3. Wymagania dodatkowe:
a) ………………………………………………………………………………….
b) ………………………………………………………………………………….
c) ………………………………………………………………………………….
4.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    ………………………………………………………………………………….
b)    ………………………………………………………………………………….
c)    ………………………………………………………………………………….
5.    Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) Życiorys ( CV),
c) kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lup kopia nowego
dowodu osobistego,
|d) dokument poświadczający wykształcenie,
e) kwestionariusz osobowy,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
 i umiejętnościach,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia
stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na określonym
stanowisku,
i) oświadczenie o nie toczących się postępowaniach dyscyplinarnych.
5.    Dodatkowe dokumenty:
a)    ……………………………………….
b)    ……………………………………….
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Cieszynie lub przesłać na adres Straż Miejska  w Cieszynie ul. Limanowskiego 7, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko……………w terminie do dnia………… ( decyduje data faktycznego wpływu do Straży Miejskiej)

Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i przejdą do następnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminach poszczególnych etapów naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( http://portal.sm.cieszyn.bip-gov.info.pl/bip) oraz na tablicy informacyjnej Straży Miejskiej w Cieszynie ul. Limanowskiego 7.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach
samorządowych (Dz. U.  Nr 223, poz. 1458).

                                                       ………………………………………………
                                                               podpis Komendanta Straży Miejskiej
                                                                           lub osoby upoważnionej


ZAŁĄCZNIK NR 4

                                           
                     PROTOKÓŁ Z  PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW
                    NA WOLNE STANOWISKO PRACY
                       W STRAŻY MIEJSKIEJ  W CIESZYNIE

|W dniu ................. w Straży Miejskiej w Cieszynie przeprowadzono otwarty  i konkurencyjny nabór na stanowisko……………………………………………
                                                                        ( nazwa stanowiska pracy )

Liczba nadesłanych ofert ........, w tym ofert spełniających wymagania formalne........

Kandydaci uszeregowani według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze:

       Lp. Imię i nazwisko                        Miejsce zamieszkania    

1.    ……………………………………………………………………………....
2.    ………………………………………………………………………………
3.    ………………………………………………………………………………
4.    ………………………………………………………………………………
5.   ........................................................................................................................

Do zatrudnienia wybrany/a  został/a Pan/i ..................................................................
Uzasadnienie wyboru:
   ………………………………………………………………………………
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów oraz w oparciu o rozmowę
kwalifikacyjną.
Podpisy członków Komisji:
……………………
…………………
……………………

..............................                     …………………………………………….
                                                      ( data i podpis Komendanta Straży Miejskiej)  
                                    
ZAŁĄCZNIK NR 5

Straż Miejska w Cieszynie                                                        
ul. Limanowskiego 7
43-400  Cieszyn
          

         INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 

                        …………………………………………..
                                     ( nazwa stanowiska pracy )W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. Stanowisko nie* został/a wybrany/a

 Pani ................................................żadna osoba* zamieszkała w .......................................
       (imię i nazwisko)                                  (miejsce zamieszkania)

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Podpisy członków Komisji:
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..


                                                            ……………………………………......

                                                       ( data, podpis Komendanta Straży Miejskiej)

  


ZAŁĄCZNIK NR 6

Opis i kryteria zaliczenia testu sprawności fizycznej

Ocenę sprawności fizycznej przeprowadza się w oparciu o wyniki testu sprawności fizycznej, który składa się z czterech prób sprawnościowych:
1.    Siła dynamiczna – wyrażona długością rzutu piłką lekarską z za głowy w przód (kobiety – 2 kg; mężczyźni – 3 kg),
2.    Siła mięśni brzucha – wyrażona ilością wykonania siadów z leżenia tyłem, nogi ugięte w kolanach (ok. 90°) w ciągu 30 sekund (kobiety ręce ułożone skrzyżnie na klatce piersiowej; mężczyźni ręce splecione na karku; podczas siadu ręce mają dotknąć kolan),
3.    Szybkość/zwinność – wyrażona czasem trzykrotnego przebiegnięcia tzw. „koperty”,
4.    Wytrzymałość – wyrażona czasem przebiegnięcia dystansu 800 m przez kobiety i 1000 m przez mężczyzn.
Opis wykonania prób sprawnościowych:
1. Rzut piłką lekarską.
Miejsce: sala gimnastyczna lub boisko.
Sprzęt i pomoce: dwie piłki lekarskie 3kg (mężczyźni), dwie piłki lekarskie 2kg (kobiety), taśma miernicza, wyznaczona linia rzutów oraz pole rzutów w formie pasa o szerokości co najmniej 2m, oznakowane co 0,5m.
Sposób wykonania: Postawa rozkroczna przodem do kierunku rzutu przed linią rzutów, piłka trzymana oburącz za głową. Ćwiczący wykonuje rzut piłką z miejsca w przód zza głowy, dozwolone jest oderwanie stóp w czasie rzutu, jednak nie rzucający nie może przekroczyć wyznaczonej linii rzutów.
Ocena: ćwiczący wykonuje dwa rzuty – lepszy uznaje się za wynik próby. Wynik podaje się z dokładnością do 0,5m, na niekorzyść rzucającego (np. rzut w przedziale 7,0 – 7,49 zapisujemy 7,0).
2. Siady z leżenia tyłem „brzuszki”.
Miejsce: sala gimnastyczna lub boisko.
Sprzęt i pomoce: materac, stoper.
Sposób wykonania: Pozycja wyjściowa w leżeniu tyłem na materacu z nogami ugiętymi w kolanach pod kątem 90°, stopy rozstawione na szerokość 30cm, trzymane przez współćwiczącego lub zaczepione o szczebel drabinki, ręce: splecione na karku – mężczyźni lub skrzyżowane na klatce piersiowej – kobiety. Leżący na sygnał „start” wykonuje siad, dotykając dwoma rękami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak by plecy dotknęły podłoża.
Ocena: liczba poprawnych siadów wykonanych w czasie 30 sekund.
3. Bieg ze zmianą kierunków (po kopercie).
Miejsce: sala gimnastyczna lub boisko.
Sprzęt i pomoce: pięć stojaków (innych przyborów zastępczych), gwizdek, stoper, taśma miernicza, kreda. Trasa biegu, linia startu i mety oraz obrys podstawy stojaków powinny być oznaczone kredą.
Sposób wykonania: na komendę „na miejsca” ćwiczący przyjmuje pozycję startową wysoką przed linią startu. Na komendę „start” lub sygnał gwizdkiem rozpoczyna bieg pokonując trzykrotnie bez zatrzymania trasę „po kopercie” o wymiarach 3m x 5m, omijając w określonej kolejności stojaki, których nie wolno przewrócić. Próbę wykonuje się raz, za wyjątkiem gdy zostanie przewrócony stojak. Wtedy można raz próbę powtórzyć.
Ocena: wynik próby stanowi czas uzyskany przez ćwiczącego z dokładnością
do 0,1 sekundy.                     
4. Bieg: 800m – kobiety; 1000m – mężczyźni.
Miejsce: Bieżnia lekkoatletyczna lub inne płaskie miejsce o twardym podłożu.
Sprzęt i pomoce: gwizdek, stoper, taśma miernicza do wytyczenia trasy.
Sposób wykonania: Ćwiczący staje w dowolnej pozycji w odległości ok. 1m od linii startu. Na komendę „na miejsca” przyjmuje przed linią startu pozycję startową wysoką i na komendę „start” lub sygnał gwizdkiem zaczyna bieg po wyznaczonej trasie i pokonuje dystans w jak najkrótszym czasie. Próbę wykonuje się jeden raz.
Ocena: wynik próby stanowi uzyskany przez ćwiczącego czas z dokładnością do 1 sekundy, na niekorzyść biegnącego (np. 3;25,2 – zapisujemy 3;26,0).
Kandydaci powinni zaliczyć pozytywnie wszystkie próby. Próbę uważa się za zaliczoną, gdy oceniany uzyska ocenę wyższą od 1. Oceny zawarte są w poniższych tabelach norm:

Tabela norm dla kobiet
Lp     Nazwa próby       J/M       Gr. wiek.                            Oceny
                                                                             5             4        3        2       1
1 Rzut piłką lekarską 2kg [m]
                                                     I (do 29 l)       9,5 i>     9 ,0     8,0     7,0     6,0
                                                    II (30-39l)        9,0 i>     8,5     7,5      6,5     5,5
                                                  III (40-45l)        7,5 i>     7,0     6,0      5,0     4,0

2 Siady z leżenia tyłem [n] w ciągu 30 sek.  
                                                   I  (do 29l)        29 i>      27        24       21      18
                                                   II  (30-39l)        27 i>      25       22       19      16                                               

                                                   III  (40-45l)        24 i >     22       19       16      13


|n|3 Bieg ze zmianą kierunku[sek] „koperta”


                                                    I  (do 29l)      24,9 i<     25,6    27,0   28,4   29,8
                                                   II  (30-39l)     26,4 i<     27,1    28,5   29,9    31,3
                                                  III  (40-45l)     27,9 i<     28,6    30,0   31,4    32,8

4 Bieg na 800 m [min]    
                                                  I   (do 29l)      3;15 i<    3;25     3;40     3;55     4;10
                                                 II   (30-39l)      3;35 i<    3;45     4;00     4;15     4;30
                                                III   (40-45l)      4;00 i<    4;10     4;25     4;40     4;55


Tabela norm dla mężczyzn
Lp     Nazwa próby       J/M       Gr. wiek.                            Oceny
                                                                               5             4        3        2       1
1 Rzut piłką lekarską 3 kg[m]                                                
                                                    I  (do 29l)     11,5 i>      11,0     10,0     9,0     8,0
                                                   II  (30-39l)     11,0 i>      10,5      9,5      8,5     7,5
                                                 III  (40-50l)     10,0 i>        9,5      8,5      7,5     6,5
          
2 Siady z leżenia tyłem [n] w ciągu 30 sek
                                                   I   (do 29l)     32 i>          30        27        24       21
                                                 II   (30-39l)     29 i>          27        24        21      18
                                                 III   (40-50l)     26 i >         24        21        18      15

3 Bieg ze zmianą kierunku[sek] „koperta”
                                                 I   (do 29l)     23,5 i<       24,0     25,0     26,0    27,0
                                                  II   (30-39l)    24,0 i<        24,5    25,5     26,5    27,5
|                                                 III   (40-50l)     24,7 i<       25,2    26,2     27,2    28,2

4 Bieg na 1000 m [min] 
                                                  I   (do 29l)     3;30 i<       3;40     3;55     4;10     4;25
                                                 II   (30-39l)     3;45 i<       3;55     4;10     4;25     4;40
                                                 III   (40-50l)     4;15 i<       4;25     4;40     4;55     5;10