Rozliczanie wezwań mandatowych

 • Wzr wezwania mandatowego

  Wzr wezwania mandatowego

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU WYKROCZENIA WYSTAWIANE JEST PRZEZ STRAŻNIKÓW BEZPOŚREDNIO PO UJAWNIENIU WYKROCZENIA I POZOSTAWIANE ZA WYCIERACZKĄ PRZEDNIEJ SZYBY POJAZDU.

Jest to informacja dla kierującego o popełnionym przez niego wykroczeniu z zawartym na odwrocie pouczeniu

 W celu realizacji powyższego wezwania należy:

 1. W terminie 3 dni od otrzymania wezwania zgłosić się do Komendy Straży Miejskiej w Cieszynie przy ul. Limanowskiego 7 w godz. 9:00 - 18:00;

 2. Kierujący ma prawo odmówić przyjęcia mandatu wówczas zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające przez uprawnionego strażnika i sprawa może zostać skierowana do rozpatrzenia przez niezawisły organ jakim jest Sąd Rejonowy w Cieszynie;

 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U Nr 208, póz. 2023 z 23. 12. 2003r.) Straż Miejska ma ograniczoną dowolność w określaniu wysokości kwot mandatowych;

 4. Należy pamiętać, iż za wykroczenia w ruchu drogowym Straż Miejska wypełnia kartę PRD 5 z informacją o naliczeniu punktów karnych po uprzednim poinformowaniu sprawcy wykroczenia;

 5. W przypadku gdy właściciel oddał swój pojazd w użytkowanie innej osobie, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 20.czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ma obowiązek podać pełne dane personalne kierowcy, który popełnił wykroczenie; Można to uczynić w formie pisemnej lub zgłosić się osobiście w Komendzie Straży Miejskiej;
  |n| Straż Miejska nie przyjmuje powyższej informacji telefonicznie.

 6. Straż Miejska po wystawieniu wezwania o popełnionym wykroczeniu wysyła jeszcze wezwanie do właściciela pojazdu o wskazanie, w ścisłe określonym terminie kto był użytkownikiem jego pojazdu (właściciel pojazdu nie zawsze jest kierującym popełniającym wykroczenie). W przypadku braku odpowiedzi na pismo lub w przypadku odmowy wskazania użytkownika właściciel/użytkownik pojazdu odpowiada za wykroczenie określone w art. 96§3 kodeksu wykroczeń ("Karze grzywny podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie").