Rozłożenie mandatu karnego na raty

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE MANDATU NA RATY

  1. Zgodnie z Uchwałą LII/531/06 Rady Miasta Cieszyna z dnia 31.08.2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych, jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia mandatu karnego kredytowanego na rat

  2. Jeżeli zostałeś ukarany mandatem karnym kredytowanym, a nie jesteś w stanie natychmiast (w ciągu siedmiu dni) zapłacić należności, to możesz zwrócić się z prośbą do Burmistrza Miasta o rozłożenie mandatu na dogodne dla Ciebie raty.

  3. W tym celu musisz złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego wniosek. Do wniosku należy dołączyć: dowód opłacenia opłaty skarbowej (10zł) lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (zwalnia z opłaty skarbowej), dokumenty potwierdzające Twoją trudną sytuację materialną np.: zaświadczenie z Urzędu Pracy.

  4. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji nie zapłacenia którejkolwiek z rat w terminie - sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.