Uprawnienia ustawowe

Zgodnie z Art. 12 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych
D.U. Nr 123 poz. 779
funkcjonariusz Straży Miejskiej może:

Art. 12.

 Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do:

1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych
|n|środków oddziaływania wychowawczego,
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia
do najbliższej jednostki Policji,
3a) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży
osoby:
a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu
zabronionego pod groźbą kary,
b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3,
c) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7, jeśli
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności
te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla
życia lub zdrowia ludzkiego.
4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone
w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o
wykroczenia,
5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie
do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w
trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach,
zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym,
7) wydawania poleceń,
8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych,
prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz
organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej
pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.
10) (uchylony).
1a. Straż w toku wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i art. 11 ust. 2,
|ma obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony
praw człowieka. Czynności te powinny być wykonywane w sposób możliwie
najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte.

1b. Z czynności, o których mowa w ust. 1, na wniosek osoby kontrolowanej, sporządza
się protokół.
|2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób wykonywania
czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3a, pkt 8 i 9, uwzględniając potrzebę
zapewnienia skuteczności podejmowanych przez strażnika czynności, a także
potrzebę respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw
człowieka.

Art. 12a.

1. Komendant straży w przypadku, gdy istnieje potrzeba wykonania czynności w
ramach prowadzonych czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia poza obszarem jego działania, ma prawo wnosić o udzielenie niezbędnej pomocy w tym zakresie od komendanta straży właściwej dla miejsca wykonania
czynności.
2. Komendant straży może wykonać czynności zlecone w ramach pomocy, o której
mowa w ust. 1.
3. W przypadku, gdy na danym terenie nie funkcjonuje straż, komendant straży, o
którym mowa w ust. 1, może zwrócić się o przeprowadzenie poszczególnych
czynności dowodowych w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających w
sprawach o wykroczenia do organu Policji właściwego dla miejsca wykonania
czynności.

Art. 12b.

Dzień 29 sierpnia ustanawia się Dniem Straży Gminnej.

Art. 13. (uchylony).

Zgodnie z Art. 14 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych
D.U. Nr 123 poz. 779
w przypadku gdy obywatel łamiący przepisy nie zastosuje się do poleceń
funkcjonariusza Straży Miejskiej, funkcjonariusz ma prawo do użycia:

  1. siły fizycznej (w postaci chwytów obezwładniających)

  2. kajdanek

  3. wielofunkcyjnej pałki obronnej

  4. psa obronnego

  5. paralizatora elektrycznego

  6. ręcznego miotacza gazu.

    Środki przymusu bezpośredniego powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. Użycie środków przez strażnika może nastąpić przy odpowiednim zachowaniu przepisów o Policji. Na zastosowanie i sposób przeprowadzenia czynności służbowych przez funkcjonariusza Straży Miejskiej przysługuje Obywatelowi prawo do zażalenia do prokuratora.

Zgodnie z Art. 23 Ustawy z dnia 12.06.2003r. o strażach gminnych
(D.U. Nr 130 poz. 1190)
w związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.