Uprawnienia ustawowe

Zgodnie z Art. 12 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych
|n|D.U. Nr 123 poz. 779
|n|funkcjonariusz Straży Miejskiej może:

|n|

Art. 12.

|n|

 Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do:

|n|


|n|

|n|

1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych
|n|środków oddziaływania wychowawczego,
|n|2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
|n|3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla
|n|życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia
|n|do najbliższej jednostki Policji,
|n|3a) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży
|n|osoby:
|n|a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu
|n|zabronionego pod groźbą kary,
|n|b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3,
|n|c) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7, jeśli
|n|zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności
|n|te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla
|n|życia lub zdrowia ludzkiego.
|n|4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone
|n|w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o
|n|wykroczenia,
|n|5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie
|n|do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w
|n|trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
|n|6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach,
|n|zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym,
|n|7) wydawania poleceń,
|n|8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
|n|9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych,
|n|prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz
|n|organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej
|n|pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.
|n|10) (uchylony).
|n|1a. Straż w toku wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i art. 11 ust. 2,
|n|ma obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony
|n|praw człowieka. Czynności te powinny być wykonywane w sposób możliwie
|n|najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte.

|n|

1b. Z czynności, o których mowa w ust. 1, na wniosek osoby kontrolowanej, sporządza
|n|się protokół.
|n|2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób wykonywania
|n|czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3a, pkt 8 i 9, uwzględniając potrzebę
|n|zapewnienia skuteczności podejmowanych przez strażnika czynności, a także
|n|potrzebę respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw
|n|człowieka.

|n|
Art. 12a.
|n|
|n|

1. Komendant straży w przypadku, gdy istnieje potrzeba wykonania czynności w
|n|ramach prowadzonych czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia poza obszarem jego działania, ma prawo wnosić o udzielenie niezbędnej pomocy w tym zakresie od komendanta straży właściwej dla miejsca wykonania
|n|czynności.
|n|2. Komendant straży może wykonać czynności zlecone w ramach pomocy, o której
|n|mowa w ust. 1.
|n|3. W przypadku, gdy na danym terenie nie funkcjonuje straż, komendant straży, o
|n|którym mowa w ust. 1, może zwrócić się o przeprowadzenie poszczególnych
|n|czynności dowodowych w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających w
|n|sprawach o wykroczenia do organu Policji właściwego dla miejsca wykonania
|n|czynności.

|n|


|n|

|n|
Art. 12b.
|n|
|n|

Dzień 29 sierpnia ustanawia się Dniem Straży Gminnej.

|n|


|n|

|n|
Art. 13. (uchylony).
|n|
|n|
|n|

|n|

Zgodnie z Art. 14 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych
|n|D.U. Nr 123 poz. 779
|n|w przypadku gdy obywatel łamiący przepisy nie zastosuje się do poleceń
|n|funkcjonariusza Straży Miejskiej, funkcjonariusz ma prawo do użycia:

|n|


|n|

|n|
  |n|
 1. |n|

  siły fizycznej (w postaci chwytów obezwładniających)

  |n|
 2. |n|
 3. |n|

  kajdanek

  |n|
 4. |n|
 5. |n|

  wielofunkcyjnej pałki obronnej

  |n|
 6. |n|
 7. |n|

  psa obronnego

  |n|
 8. |n|
 9. |n|

  paralizatora elektrycznego

  |n|
 10. |n|
 11. |n|

  ręcznego miotacza gazu.

  |n|
 12. |n|
|n|


|n|

|n|
    Środki przymusu bezpośredniego powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. Użycie środków przez strażnika może nastąpić przy odpowiednim zachowaniu przepisów o Policji. Na zastosowanie i sposób przeprowadzenia czynności służbowych przez funkcjonariusza Straży Miejskiej przysługuje Obywatelowi prawo do zażalenia do prokuratora.
|n|
|n|


|n|

|n|

Zgodnie z Art. 23 Ustawy z dnia 12.06.2003r. o strażach gminnych
|n|(D.U. Nr 130 poz. 1190)

|n|w związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.