Deklaracja Dostępności

 

 

ZAWARTOŚĆ DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

 

1. Wstęp Deklaracji

      Straż Miejskla w Cieszynie zobowiązuje sie zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostepności cyfrowej stron internetowych i aplkacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Straży Miejskiej w Cieszynie o nazwie "Straż Miejska Cieszyn" http://www.sm.cieszyn.pl/

 

2. Data Publikacji i aktualizacji

Data publikiacji strony internetowej: 2011-01-06

Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-27

 

3. Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapeniania dostępności,

 

4. Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

1) Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-24.

2) Oświadczenie sporządzono na podstwie samooceny przeprowadzonej przez Straż Miejską w Cieszynie.

3) Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 31-03-2020.

 

5. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

6. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialnaą jest Kom. Jacek Bąk, adres poczty elektronicznej sekretariat@sm.cieszyn.pl. Kontaktować można się także telefonicznnie pod numerem telefonu: 33 479 49 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

7. Informacje na temat procedury

1) Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elemantu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład opisania zawartosci zdjęcia itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o która stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania infromacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

2) Straż Miejska w Cieszynie realizuje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jezeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Straż Miejska w Cieszynie niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Straż Miejska w Cieszynie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

3) W przypadku, gdy Straż Miejska w Cieszynie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

4) Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłac także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

8. Dostępność architektoniczna

Budynek Staży Miejskiej w Cieszynie przy ul. Limanowskiego 7, w którym znajdują się następujące komórki organizacyjne:

  • Komendant

  • Z-ca komendanta

  • Główny Księgowy

  • Pracownik ds administarcyjno- kadrowych oraz płac i rozliczeń

  • Sekcja ds wykroczeń

  • Sekcja dyżurnych

  • Sekcja patrolowo- interwencyjna

  • Pracownicy obsługi monitoringu miejskiego

1) Opis dostępności wejścia do budynku.

    Budynek posiada jedno wejście główne, którym można się dostać wprost z poziomu terenu. Wejście główne nie ma progu, a szerokość drzwi umożliwia przejazd wózkiem osoby niepełnosprawnej.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

    W budynku znajduje się Transporter na gąsienicach T09"ROBY", umożliwiający transport wózka wraz z osobą niepełnosprawną na wyższe kondygnacje. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Na klatce schodowej zamontowana jest poręcz.

3) Opis dostosowań, na porzykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

    W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platfrorm oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kantrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyzanczonych dla osób niepełnosprawnych.

    W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczone są dwa miesjca przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Dojazd z tych miejsc parkingowych do wejścia głównego przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą po chodniku. Na terenie Komendy Straży Miejskiej znajduje się parking.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

    Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza języka migowego(PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego. Po zawiadomieniu strażnika pełniącego obowiązki dyżurnego KSM o konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej, powiadomiony pracownik administracyjny lub strażnik komórki organizacyjnej schodzi do klienta.

 

9. Dane teleadresowe Straży Miejskiej w Cieszynie:

Straż Miejska w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7, 43- 400 Cieszyn

adres e- mail: sekretariat@sm.cieszyn.pl

nr tel.: 33 479 49 70(centala)

nr faksu: 33 479 49 72