Kontrole sanitarno - porządkowe na ul. Frysztackiej

W dniu 17.01.2011r patrol straży miejskiej przeprowadził kontrole sanitarno - porządkową na ul. Frysztackiej. W wyniku przeprowadzonej kontroli, ujawniono nieprawidłowości w odprowadzaniu nieczystości płynnych, stwierdzono brak umowy zawartej z koncesjonowanym zakładem na wywóz nieczystości płynnych. Osoba, która nie dopełniła obowiązków przewidzianych dla właścicieli posesji zgodnie z art.10.2a u.u.c.p.g. została ukarana.