Zadania ustawowe

 

 

Zgodnie z Art. 10 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych
D.U. Nr 123 poz. 779
Straż Miejska wykonuje następujące zadania:

 1. Zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego;

 2. Zadania o których mowa w ust. 1, wykonują pracownicy straży, zwani dalej „strażnikami”

 3. Zgodnie z Art. 10a Straż Miejska w celu realizacji ustawowych zadań może:

 • przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

 1. w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

 2. z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów

 3. Zgodnie z Art. 11 Straż Miejska ma następujące zadania:

 4. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych

 5. Czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

  2a) Kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13)

 6. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń

 7. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy, lub innego podobnego zdarzenia, albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,

 8. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej

 9. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych

 10. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

 11. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi

 12. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy

 

W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 art.10, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:

 1. utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia

 2. przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,

 3. ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.